Polityka prywatności

I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Serwis internetowy, działający pod adresem: „https://jazz.wstarymsaczu.pl/” (zwany dalej: „Serwisem”) jest prowadzony przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari z siedzibą w Starym Sączu (33-340) przy ul. Rynek 5 (REGON 000968351), będącego organizatorem wydarzenia kulturalnego o nazwie: „Sącz Jazz Festival (zwanego dalej: „Festiwalem”).
2. Dane kontaktowe do Organizatora: nr telefonu: +48 18 446 16 41, adres e-mail: ckisstarysacz@gmail.com.
3. W Serwisie prezentowane są informacje na temat Festiwalu.

II.
ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu jest Organizator.
2. Do dnia 25 maja 2018 roku, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej: „UODO”), a po dniu 25 maja 2018 roku, tj. z chwilą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) – zgodnie z RODO.
3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.
7. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO oraz art. 4 pkt 9 RODO.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, zgodnie z art. 21 RODO.
W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem, którego dane zostały wskazane w Postanowieniach wstępnych niniejszej Polityki Prywatności.
9. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.


III.
PLIKI COOKIES


1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies (tzw. ciasteczek).
2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
3. Pliki cookies zawierają, w szczególności, nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
4. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
5. Administrator może wykorzystywać dwa typy plików cookies:
a. cookies sesyjne (session cookies), które jako pliki tymczasowe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki tj. w szczególności do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane w ten sposób informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
b. cookies trwałe (persistent cookies), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Samo zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.
6. Mechanizm plików cookies (sesyjnych oraz trwałych) nie pozwala Administratorowi ani innym podmiotom na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika ani jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
7. Administrator ma prawo wykorzystania plików cookies w następujących celach:
a. odpowiedniej konfiguracji Serwisu, polegającej w szczególności na: rozpoznaniu urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetleniu strony internetowej w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętaniu ustawień wybranych przez Użytkownika oraz zapamiętaniu historii odwiedzonych przez Użytkownika stron w Serwisie;
b. uwierzytelnianiu Użytkownika w Serwisie i zapewnianiu sesji Użytkownika w Serwisie polegającej na poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając, w szczególności, weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz utrzymaniu sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponownego wpisywania loginu i hasła;
c. analizowaniu i badaniu oglądalności strony internetowej Serwisu poprzez tworzenie anonimowych statystyk.
8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
9. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Polityka prywatności i plików cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram